– En mer komplett kommune

Lene Basma, som skal lede virksomhet arealplan i Nye Drammen, er overbevist om at den nye storkommunen blir en veldig komplett kommune.

Lene Basma kommer fra Røyken, og er bosatt på Tranby i Lier sammen med sin australske ektemann. 

48-åringen begynte i Drammen kommune for fire år siden og har i dag stillingen som leder av planavdelingen i Drammen kommune. Fra og med nyttår tok Basma over ansvaret for arealplanleggingen i alle de tre kommunene sammen med et team på 20 medarbeidere.

Basma, som blant annet har doktorgrad i by- og stedsutvikling, har også en fortid som konsulent for Norconsult der hun jobbet mye med kommuner. 

Doktorgrad i byutvikling

Arealsjefen ser mest fordeler med å slå sammen Drammen med Nedre Eiker og Svelvik. 

– Vi blir jo en mye mer komplett kommune. Eksempelvis så har dagens Drammen kommune ikke så veldig mye å tilby aktører som vil etablere seg med arealkrevende industri, men med Nedre Eiker og Svelvik på laget så stiller det seg en del annerledes. Og det samme gjelder vekst og boligutvikling, sier 48-åringen, som heller ikke legger skjul på at det vil være en del utfordringer knyttet til fusjonen 

– Den største utfordringen er vel å få til gode nok løsninger rundt logistikk og samferdsel. I tillegg blir det litt mer uoversiktlig nå i starten med en helt ny politisk situasjon og mange nye politikere, påpeker Basma, som bedyrer at hennes avdeling vil gjøre det de kan for å bidra til en fortsatt positiv næringsutvikling.

Næringsutvikling

– Næringsutvikling er et prioritert område. Det som blir viktig er at man snakker med hverandre på tvers av fag- og sektorgrenser for å legge til rette for næringsvekst og skaffe arealer for både nyetableringer og utvidelser hos eksisterende bedrifter, sier arealsjefen i Nye Drammen kommune som også er opptatt av å se steds- og arealutviklingen i kommunen i et helhetlig og bærekraftig perspektiv både sosialt, miljømessig og økonomisk.

De tre kommunene skal i første omgang styres etter de arealplanene som foreligger. 

– Den første rulleringen av planen skjer ikke før i 2021, men allerede nå må vi begynne å jobbe med en felles holdning til arealutvikling der vi tar utgangspunkt i utviklingen av ti knutepunkt i de tre tidligere kommunene. Vår jobb er hele tiden å legge et best mulig grunnlag for politikerne når de skal ta de endelige beslutningene.

– I første omgang dreier det seg om å gjøre ferdig en samfunnsdel med langsiktige strategier og kartlegging av behov som kan danne grunnlaget for en ny arealplan, påpeker leder av virksomhet arealplan i Nye Drammen, Lene Basma.