– Nedleggelse av næringsrådene og opprettelse av ressursgrupper direkte tilknyttet næringsforeningen er et ledd i arbeidet med å øke slagkraften til både næringsforeningen og regionen, sier prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Adnan Afzal. Foto: Sønstrød Fotografene

Styrker næringsforeningen

Næringsrådene i Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker oppløses og blir erstattet med lokale ressursgrupper tilknyttet Næringsforeningen i Drammensregionen.

Dette er et ledd i arbeidet med å øke slagkraften både til næringsforeningen og regionen på sikt. 

– Næringsforeningen har valgt å definere næringsutvikling som et viktig politikk-område, og derfor vil det være et stort konkurransefortrinn å se regionen under ett i tiden som kom kommer. Med den nye stor-regionen Viken vil det være viktig å posisjonere seg med felles saker. Det er derfor helt sentralt at Næringsforeningen er organisert slik at den oppleves som lokal samtidig som den ivaretar regionale interesser, påpeker prosjektleder Adnan Afzal i næringsforeningen. 

– Foreningen har talt næringslivets saker siden 1847 og har alltid vært robust, men det å være robust i dagens marked er ikke nok lenger. Vi må være lærende i enda større grad. Arbeidet vi gjør for våre medlemmer må være bærekraftig både på kort og lang sikt, sier Afzal. 

– Styrke felles merkevare


I 2017 startet Næringsforeningen arbeidet med hvordan næringsrådene og nettverkene skal organiseres etter 2020. Det har blitt avholdt dialogkonferanser med næringsrådene og nettverkene med innspill fra medlemmer, og administrasjonen har dannet seg et bilde på hvordan ny organisering kan bidra til å gjøre foreningen sterkere og tydeligere.

– Det viser seg å være størst potensial knyttet til arbeid med å styrke en felles merkevare og evnen til politisk påvirkning. I tillegg er tilgang til nettverk og gode samarbeidspartnere viktige områder å utvikle videre, sier næringsforeningens prosjektleder som også trekker fram lokale saker og forankring for å skape engasjement og eierskap til problemstillinger blant medlemmene. – Samtidig vil dette bidra til å løfte de riktige sakene opp i lys av regional tilnærming, forklarer Afzal. 

Fra næringsråd til ressursgruppe

Foreningen har konkludert med at for å oppnå bedre ressursutnyttelse, likeverdige betingelser for alle medlemmer og større slagkraft vil det være hensiktsmessig at næringsrådene omstruktureres. For å ivareta den lokale identiteten og tilstedeværelse så opprettes det ressursgrupper som blant annet skal videreføre det arbeidet næringsrådene har utført. Ressursgruppene vil være næringsforeningens forlengede arm innenfor de respektive bransjer, fagmiljøer og geografiske områder. 

Næringsrådene i Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker har derfor bedt om opptak i Næringsforeningen. Opptaket innebærer at næringsrådene oppløses og blir gjort om til ressursgrupper fra 1. januar 2020. Lier og Sande er i en prosess og vil avklare tilhørighet i løpet av høsten. I tillegg er nettverkarenaen It-arena gjort om til ressursgruppe for Digitalisering, Innovasjon og Teknologi (DIT) med virkning fra 1. juni 2019.  

– Må bidra til utvikling


Styreleder John Endsjø(over.) i Svelvik næringsråd, som nå altså blir erstattet av en ressursgruppe, påpeker at næringsforeningen og den nye ressursgruppens oppgave først og fremst er å bidra til å utvikle næringslivet i regionen. – Det betyr å bidra til å legge til rette for utvikling av vårt næringsliv gjennom å spre informasjon om trender i ulike markeder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt legge til rette for møteplasser og bidra til å markedsføre regionen og eksisterende næringsliv utad, sier Endsjø.  Næringsrådslederen understreker at det er også er svært viktig at det nå jobbes aktivt med politikerne for å få de til å forstå sin rolle med å skaffe næringslivet lokalt de beste og de mest relevante rammebetingelsene for vekst og utvikling.

Digitale grep

Leder av den nye ressursgruppen DIT; Reiulf Lindberg(t.h.), viser til at næringslivet også må gjøres klar for endringer innenfor bruk av ny teknologi. 

– Verden blir mer og mer digitale, og medlemmene av næringsforeningen må bli opplyst om mulighetene for å overleve i den digitale verdenen de kommende år. Likeledes må det stimuleres til innovasjon for å finne nye metoder og verktøy for næringslivet. Her kan man benytte eksisterende kunnskap samt spille på lag med gründere og Universitetet for å få nye innspill. Næringsforeningen kan være med på å påvirke de strategiske prosessene i bedriftene til å ta inn ny teknologi og drive innovativt og digitalt, påpeker Lindberg.